برنامه رادیویی

دانلود فایل های صوتی دکتر فرهاد بیات

مجموعه فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

مجموعه فایل های صوتی حقوق شرکت ها

دانلود فایل های صوتی حقوق شرکت ها

مجموعه فایل های صوتی حقوق قراردادها

 

مجموعه فایل های صوتی حقوق کار، بیمه و مالیات

 

مجموعه فایل های صوتی داوری

دانلود فایل های صوتی حقوق داوری