اسناد تجاری و فایل های صوتی نکات حقوقی مرتبط با آن

اسناد تجاری
اسناد تجاری و فایل های صوتی نکات حقوقی مرتبط با آن

اسناد تجاری در معنای عام به کلیه اسنادی اطلاق میشود که در تجارت از آن ها استفاده میشود (نظیر قبض انبار)؛ اما منظور از اسناد تجاری در معنای خاص محدود به چک، سفته و برات است؛ اسناد تجاری (اعم از چک، سفته و برات) مزایا و برتری هایی نسبت به اسناد غیر تجاری دارند که سبب شده است طلبکاران ترجیح دهند بابت مطالبات خود از آنها استفاده کنند؛ مصون بودن سند تجاری از ایرادات قرارداد اولیه، امکان توقیف اموال متعهدین سند تجاری بدون نیاز به پرداخت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، مسئولیت تضامنی همه متعهدین سند تجاری از جمله امتیازات مشترک اسناد تجاری است؛ مضافا بر اینکه صرف وجود سند تجاری در دست دارند، اصولا قرینه بدهکاری صادرکننده است و طلبکار اصولا نیازی به اثبات ذی حقی خود ندارد و در نتیجه رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری از سرعت بیشتری برخوردار است.

فایل شماره 34

در چه مواردی چک جنبه کیفری ندارد؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 33

درصورتی که چکی به مبلغ ۹۰میلیون از حساب شرکت با دو امضا صادر شود مسئولیت هر امضا کننده ۹۰میلیون است یا ۴۵میلیون؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 36

چک بهتر است یا سفته؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 35

درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک ۲۰۰میلیون ومبلغ چک ۳۰۰میلیون باشد،آیا میتوان همان مبلغ موجود را ازحساب برداشت کرد؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 38

صدور چک در وجه شماره حساب دارنده چه مزایایی دارد؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 37

چگونه صادرکننده چک می تواند، از جعل یا مخدوش شدن چک از سوی دارنده چک جلوگیری نماید؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 40

چک تا چند سال از تاریخ صدور قابل پیگیری و مطالبه است؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 39

صادرکننده چک بلامحل، چگونه می‌تواند ثابت کند که چک مذکور جنبه کیفری ندارد؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 42

اگر چک قدیمی باشدو حساب جاری صادرکننده بسته شده باشد، آیا امکان پیگیری دریافت مبلغ چک همچنان وجود دارد؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 41

اگر چکی وعده دار باشد ولی با علم به مسدود بودن حساب صادر شود، آیا چک قابل تعقیب کیفری است؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 44

اگر روز پرداخت چک، روز جمعه باشد یا با تعطیلی مواجه شود، چه تاثیری بر حقوق دارنده چک دارد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 43

مجوزات مربوط به موضوع فعالیت شرکت، باید پیش از تاسیس و ثبت شرکت اخذ شود یا پس از آن؟

دانلود فایل های صوتی حقوق اسناد تجاری

فایل شماره 46

وضعیت انتقال سهام در شرکت سهامی خاص، بدون موافقت هیئت مدیره

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 45

اگر شخصی پشت چک را به عنوان ضامن امضا کند و چک برگشت بخورد آیا می‌شود علیه ضامن در دادسرا شکایت کیفری کرد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 48

نحوه محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت وجه چک چگونه است؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 47

اگر کارفرما، چک یا سفته بابت تضمین کارمند را مسترد نکند، کارمند چه اقدامی باید انجام دهد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 50

تفاوت نمایندگی (Agency) با توزیع کنندگی (Distributorship) چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 49

تفاوت نمایندگی با حق العمل کاری و دلالی چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 52

اگر عنوان قرارداد، نمایندگی باشد ولی ماهیت قرارداد توزیع کنندگی باشد، کدام یک ملاک عمل است؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 51

معمولا اخذ نمایندگی (به معنای خاص) در چه محصولاتی صورت می گیرد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 54

مهمترین چالش حقوقی، اصیل (principle) در انعقاد قراداد نمایندگی چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 53

مهمترین چالش حقوقی، نماینده (Agent) در انعقاد قراداد نمایندگی چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 56

مفهوم انحصاری بودن نمایندگی چیست و چگونه باید نگارش شود تا حق نماینده محفوظ بماند؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 55

راهکارهای کاربردی برای حفظ حقوق نماینده در قرارداد نمایندگی

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 58

مزایا و معایب اسنادتجاری

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 57

تعریف اسنادتجاری در معنای عام و خاص

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 60

مسئولیت مدیرامضاء کننده چک

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 59

دونکته مهم درنگارش وصدور چک

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 62

اعتبار حواله ها و چک های صادره عهده موسسات مالی واعتباری

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 61

تفاوت های عملی چک و سفته در چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 64

دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای چک

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 63

راه های تشخیص چک مجعول؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 66

اقدامات موثر درجلوگیری ازصدور چک برگشتی

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 65

وضعیت حقوقی چک سفید امضاء

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 68

چک درچه مواردی جنبه کیفری ندارد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 67

اصل بر این است که چک قابلیت تعقیب کیفری را دارد و اثبات خلاف آن بر عهده صادرکننده است

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 70

چگونه میشود اثبات کرد که چک جنبه کیفری ندارد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 69

آیا پس از برگشت خوردن چک میشود آن را منتقل کرد یا خیر؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 72

مجازات صدور چک از حساب مسدود

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 71

وجود اصل چک در دست صادرکننده قرینه پرداخت وجه آن به طلبکار است

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 74

آیامیتوان پرداخت چک رامنوط به امضاء ومهر صادرکننده کرد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 73

عدم تطابق امضای چک

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 220

مدت اعتبار سفته و چک

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فایل شماره 75

آیا وجه چک مشمول مرور زمان میشود؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال