داوری و فایل های صوتی آن پیرامون چالشها و نحوه نگارش صحیح شرط داوری

داوری
داوری

داوری یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات است؛ داور صلاحیت خویش را از توافق طرفین میگرد در حالی که قاضی منصوب حاکمیت است؛ داوری، فرآیندی انعطاف پذیر است زیرا طرفین میتوانند در خصوص زمان و مکان و ابلاغات توافق کنند، در حالیکه دادرسی اصولا فرآیندی اجباری است همچنین علاوه بر انعطاف، نسبت به دادرسی از سرعت بیشتری برخوردار بوده و رسیدگی در آن مفصل تر و تخصصی تر است؛ منتها به دلیل نواقص قانونی و نگارش نامناسب شرط داوری در قراردادها، این روش نه تنها روش ایده آلی نیست بلکه گاه موجب اطاله دادرسی است؛ بنابراین ضروری است در نگارش شرط داوری به چالشهای رایج توجه نمود و با رعایت اصول صحیح در نگارش شرط است که میتوان از مزایای آن بهره مند گردید و گرنه ننوشتن شرط داوری بهتر از نوشتن آن به نحو اشتباه و ناقص است؛ در این بخش علاوه بر بخش کلیپ های دکتر فرهاد بیات که پیرامون همین موضوع و زوایای حقوقی آن بود، به بیان چالشهای اخیر و نحوه نگارش صحیح شرط داوری و زوایای حقوقی این چالش ها پرداخته شده است.

تاثیر امتناع داور از صدور رای بر قرارداد داوری چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

آیا تمام قراردادهای حوزه کسب و کار قابلیت داوری دارند؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

موارد و جهات ابطال رای داور چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

مهلت اعتراض به رای دارو از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

آیا طرفین میتوانند قبل و یا بعد از صدور رای داوری، حق اعتراض را ساقط نمایند؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

ضمانت اجرای رای داوری چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

آیا رای داور قابل اعتراض است؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

در صورت ابطال رای داور چه مرجعی صالح به رسیدگی می باشد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

فوت طرفین داوری و یا شخص داور چه تاثیری بر قرارداد خواهد داشت؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

آیا در صورت تعدد داوران، زوج یا فرد بودن آن موثر است؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

نمونه شرط جامع داوری؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

اثر اصلی شرط داوری در قرارداد چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

مهلت اعتراض به رای داوری؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

آیا داوری نیاز به اخذ پروانه و مجوز خاص دارد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

آیا رای داور قطعی است و قابل اعتراض می باشد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

آیا مهلت داوری قابل تغییر است؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

اشتباهات رایج طرفین قرارداد در نگارش شرط داوری چه مواردی است؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

امتناع داور از امر داوری

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

آیا کارشناس دادگستری میتواند داور باشد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

جایگاه داور در سطح بین المللی

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

آیا رای داور دارای ضمانت اجرای می باشد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

آیا توصیه میشود که در هر قراردادی داور تعیین گردد؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

مزایای داوری نسبت به دادرسی دادگستری چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال

مفهوم داوری چیست و تفاوت آن با دادرسی دادگستری چیست؟

دانلود فایل صوتی پاسخ به این سوال