حقوق کار، مالیات، بیمه و تامین اجتماعی

حقوق کار، مالیات، بیمه و تامین اجتماعی

مطالبه خسارت از بیمه

توضیحات: آیا استعمال مواد روان گردان از سوی راننده مسبب حادثه، مانع مطالبه خسارت از بیمه است؟ آیا در صورتیکه ...

ادامه مطلب

صندوق تأمین خسارت های بدنی

توضیحات: در چه مواردی زیان دیده می تواند به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کند؟ آیا در خصوص مسئولیت ...

ادامه مطلب

دائمی تلقی شدن قرارداد کار بدون مدت

توضیحات: ۱٫ آیا قرارداد کار بدون مدت، دائمی محسوب میشود؟ ٢. آیا کارفرما در قراردادهایی که جنبه مستمر دارد، میتواند ...

ادامه مطلب

نحوه پرداخت مستمری

توضیحات: ۱٫ آیا مستمری بین پسر و دختر مساوی تقسیم می شود یا دو به یک؟ ۲٫ آیا مستمری پدر، ...

ادامه مطلب