فایل های صوتی حقوق قرارداد

فایل شماره 2

تاثیر امضای شاهد در قرارداد

دانلود فایل صوتی شماره 2

فایل شماره 1

ضرورت تنظیم سند رسمی

دانلود فایل صوتی شماره 1

فایل شماره 4

اسناد برای ضمانت اجرای تعهد

دانلود فایل صوتی شماره 4

فایل شماره 3

اهمیت مستند سازی در قراردادها

دانلود فایل صوتی شماره 3

فایل شماره 6

خلاهای قراردادی و امتناع قاضی از رای

دانلود فایل صوتی شماره 6

فایل شماره 5

طرف قرارداد با شخص حقیقی یا حقوقی

دانلود فایل صوتی شماره 5

فایل شماره 8

تفاوت سرمایه گذار و معامله گر

دانلود فایل صوتی شماره 8

فایل شماره 7

انتقال به صورت وکالت بلاعزل

دانلود فایل صوتی شماره 7

فایل شماره 10

قرارداد رسمی یا غیر رسمی

دانلود فایل صوتی شماره 10

فایل شماره 9

ضمانت اجرای قرارداد با کارایی‌ اقتصادی

دانلود فایل صوتی شماره 9

فایل شماره 12

اعتبار سنجی چیست؟

دانلود فایل صوتی شماره 12

فایل شماره 11

نوع قرارداد متناسب با مورد معامله

دانلود فایل صوتی شماره 11

فایل شماره 14

پیش بینی ضمانت اجرایی

دانلود فایل صوتی شماره 14

فایل شماره 13

قانون حاکم در قراردادهای بین المللی

دانلود فایل صوتی شماره 13

فایل شماره 16

تقسیم بندی ضمانت اجرا های قانونی

دانلود فایل صوتی شماره 16

فایل شماره 15

حضور در دفتر خانه

دانلود فایل صوتی شماره 15

فایل شماره 18

سند عادی و سند رسمی

دانلود فایل صوتی شماره 18

فایل شماره 17

ضمانت اجرای قرارداد

دانلود فایل صوتی شماره 17

فایل شماره 20

عدم اجرای تعهد مستند به فعل ذینفع

دانلود فایل صوتی شماره 20

فایل شماره 19

دسته بندی قوانین

دانلود فایل صوتی شماره 19

فایل شماره 22

سند عادی و سند رسمی

دانلود فایل صوتی شماره 22

فایل شماره 21

نرخ مشاوره چقدر است؟

دانلود فایل صوتی شماره 21

فایل شماره 24

عدم اجرای تعهد مستند به فعل ذینفع

دانلود فایل صوتی شماره 24

فایل شماره 23

دسته بندی قوانین

دانلود فایل صوتی شماره 23

فایل شماره 26

رفع ابهامات و نقایص قانونی

دانلود فایل صوتی شماره 26

فایل شماره 25

قرارداد قابل استناد

دانلود فایل صوتی شماره 25

فایل شماره 28

نکات قراردادهای بین المللی و داخلی

دانلود فایل صوتی شماره 28

فایل شماره 27

نکات کلیدی قراردادهای ساختمانی

دانلود فایل صوتی شماره 27