صندوق تأمین خسارت های بدنی

توضیحات:

در چه مواردی زیان دیده می تواند به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کند؟

آیا در خصوص مسئولیت بیمه گر، نسبت به سرنشینان داخل و خارج خودرو تفاوت وجود دارد؟

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید