مطالبه خسارت از بیمه

توضیحات:

آیا استعمال مواد روان گردان از سوی راننده مسبب حادثه، مانع مطالبه خسارت از بیمه است؟

آیا در صورتیکه خودرو فاقد بیمه نامه ثالث باشد یا راننده متواری شود، راهی برای جبران خسارت بدنی وجود دارد؟

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید