قصاص قاتل با وجود اولیای دم صغیر

توضیحات:

چنانچه در قتل عمدی، یکی از اولیای دم صغیر باشد، وضعیت قاتل و اولیای دم دیگر چیست؟

آیا باید تا به بلوغ رسیدن وی، صبر نمایند؟

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید