عدم امکان الزام قاتل به پرداخت دیه در قتل عمدی

توضیحات:

 در مواردی که اجرای قصاص منوط به رد فاضل دیه نباشد (مانند جایی که قاتل و مقتول هر دو مرد یا هر دو زن باشند)، آیا اولیای دم می توانند به جای قصاص، قاتل را به پرداخت دیه ملزم نمایند؟

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید