اشتباهات رایج در نگارش شرط داوری (شماره ۶ و ٧)

توضیحات:

۶.تعیین مدیر حقوقی یکی از طرفین قرارداد، به عنوان داور

٧.ذکر سمت و جایگاه حقوقی داور و ایجاد ابهام در خصوص شخص داور

جهت مشاهده نمودن کلیپ، کلیک نمایید