کسری موجودی حساب صادرکننده چک

آیا در صورت کسری موجودی حساب صادر کننده چک، دارنده چک می تواند بانک را ملزم به پرداخت مبلغ موجود در حساب نماید؟