حال یا وعده دار بودن چک

۱- آیا طبق قانون صدور چک وعده دار صحیح است؟

۲- آیا بانک می تواند وجه چک را پیش از سررسید آن، به دارنده آن بپردازد؟

۳- آیا صادرکننده باید در زمان صدور چک، پول در حساب خود داشته باشد یا در تاریخ مندرج در آن؟