مطالبه وجه چک بابت تضمین از بانک

آیا بانک وجه چکی را که در آن ذکر شده است بابت تضمین، به دارنده آن پرداخت می کند؟