تفاوت چک با سفته

چک و سفته چه تفاوتی با هم دارند؟

چگونه میتوان اموال بدهکار را به استناد چک یا سفته توقیف نمود؟