چک بهتر است یا سفته؟

از منظر طلبکار، چک بهتر است یا سفته؟

آیا برای طلبکار، سفته مزیتی دارد که در چک نباشد؟

وصول چک از طریق دادگاه بهتر است یا اداره ثبت؟