مسئولیت مدیران و شرکای شرکت در برابر طلبکاران

۱- تفاوت عمده شرکت تضامنی با شرکت سهامی چیست؟

٢- آیا طلبکاران شرکت تضامنی میتوانند برای وصول طلب خود علیه صاحبان سهم الشرکه آن شرکت طرح دعوی کنند؟

٣- آیا مدیران شرکت سهامی در برابر طلبکاران شرکت مسئولیتی دارند؟