حد نصاب سهام لازم برای در اختیار داشتن کنترل یک شرکت

آیا داشتن ۵۱ درصد سهام یک شرکت، برای داشتن کنترل و مدیریت آن شرکت کافی است؟