تفاوت شرکت سهامی با شرکت با مسئولیت محدود

کدام یک از انواع شرکت ها، برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار مناسبتر است؟ شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی؟