آیا امکان طرح دعوی علیه سهامدار بابت بدهی شرکت وجود دارد؟

آیا شخصی که از شرکت طلبکار است، می تواند علیه سهامدار عمده شرکت طرح دعوی کند؟

آیا شخصی که از شرکت طلبکار است، میتواند سهام شرکت را توقیف نماید؟