تاثیر فوت زوجین بر مهریه

توضیحات:

١.آیا فوت زوج یا زوجه، مهریه را از بین میبرد؟

٢.آیا انجام عمل منافی عفت و محکومیت کیفری زوجه،در مهریه زوجه تاثیری دارد؟

 

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید