میزان مهریه پیش از زناشویی

توضیحات:

آیا پیش از عمل زناشویی، زوجه میتواند کل مهریه را مطالبه نماید یا اینکه فقط نصف آن قابل مطالبه است؟

 جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید