محروم کردن برخی از ورثه به موجب وصیت از ارث

محروم کردن برخی از ورثه به موجب وصیت از ارث بردن | دکترفرهاد بیات

یکی از مسائل حقوقی مهم در حقوق خانواده، بحث ارث میباشد. در این کلیپ قصد داریم به سوال زیر در رابطه با موضوع ارث و ارثیه  پاسخ دهیم :

1- آیا میتوان وصیت کرد که برخی از ورثه از ارث بردن محروم شوند؟

2- آیا میتوان ورثه ای را از ارث بردن محروم کرد؟

3- آیا در مبحث ارث و ارثیه چنین وصیتی از اعتبار قانونی برخوردار است؟