آیا ممکن است که نوه ای بتوانداز پدربزرگش ارث ببرد؟

آیا ممکن است که نوه ای بتوانداز پدربزرگش ارث ببرد؟

مبحث ارث یکی از مسائل پرحاشیه ای حقوق خانواده می باشد. یکی از سوالات این مبحث، ارث بردن نوه از پدر بزرگ میباشد. در ادامه به طور دقیق به موضوع ارث بردن نوه از پدربزرگ خویش میپردازیم. همچنین به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد :

1- آیا امکان این وجود دارد که نوه ای بتواند از پدربزرگش ارث ببرد؟

2- در چه حالتی ممکن است نوه از پدربزرگ خویش ارث ببرد؟