دوره ی حقوق تجارت بین الملل

زمان کارگاه: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ تا ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

 مسائل کاربردی حقوق مالکیت فکری

جمعه ۲۲ خرداد ۹۹ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

دوره ی حقوق تجارت بین الملل

هر شنبه ساعت ۴ تا ۶

کارگاه حقوق تجارت الکترونیکی

جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰