قرارداد تیم سازی چیست ؟

با شما همراهان هستیم با یک فایل صوتی دیگر از حقوق استارت آپ ها و مباحث حقوقی پیرامون آن. پس در ادامه با ما همراه باشید.

سلسله مباحث حقوقی استارت آپ ها؛ قرارداد تیم سازی

در سلسله مباحث حقوقی استارت آپ ها، این بار قصد داریم به قرار داد تیم سازی دراین حوزه بپردازیم. در این مطلب سعی داریم تا هر آنچه یک موسس استارت آپ در مورد قرارداد تیم سازی باید بداند را بیان کنیم . این مطالب عبارتند ازعلت نیاز به قرارداد تیم سازی، مراحل قرارداد تیم سازی در حقوق استارت آپ ها که دکتر فرهاد بیات در ادامه در قالب مصاحبه رادیویی با رادیو صدای کسب و کار به قرارداد تیم سازی ومسائل پیرامونی آن در خواهد پرداخت.